შშმ პირთათვის
კონტაქტი
ცხელი ხაზი 272 22 22

გამგეობა

A+
A-

საბურთალოს რაიონის გამგეობა წარმოადგენს  თბილისის მერიის ტერიტორიული ორგანოს, რომელიც საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი  თვითმმართველობის  კოდექსით“ განსაზღვრული კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების გადაწყვეტას და ადმინისტრაციული ერთეულის - რაიონის მართვას.

გამგეობა თავის საქმიანობას წარმართავს საქართველოს ორგანული კანონის ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის, საქართველოს კანონმდებლობის, თბილისის საკრებულოს, თბილისის მერის, თბილისის მთავრობის სამართლებრივი აქტების საფუძველზე.